Wednesday, November 12, 2014

Radio Free Asia

USA(non)  Winter B-14 shortwave schedule of Radio Free Asia:
0000-0030 on 11695 TIN 250 kW / 270 deg to SEAs Vietnamese

0000-0100 on 15690 SAI 250 kW / 270 deg to SEAs Lao

0030-0130 on 12115 IRA 250 kW / 057 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 15700 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 17510 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese

0100-0200 on 7480 DB 200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9480 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9645 DHA 250 kW / 045 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9690 DHA 250 kW / 050 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9670 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 11695 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 13620 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 15105 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 17730 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 17535 TIN 250 kW / 313 deg to CeAs Uyghur

0200-0300 on 9670 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 9950 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 11695 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 15520 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 17730 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan

0300-0400 on 11980 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0400-0500 on 11980 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0500-0600 on 11980 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0600-0700 on 11980 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 15150 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 17515 DB 200 kW / 117 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 17675 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 21480 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 21680 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

1000-1100 on 9690 SIT 100 kW / 079 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 15725 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 17810 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan

1100-1200 on 7470 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 9350 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 11540 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 13685 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Lao
1100-1200 on 15375 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan

1200-1300 on 7470 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 9350 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 11530 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 12055 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 15375 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan

1230-1330 on 11750 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Khmer
1230-1330 on 11795 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 12105 SAI 250 kW / 310 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese

1300-1400 on 7470 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 9350 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 11905 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 12050 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 15375 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan

1330-1400 on 11795 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 12105 SAI 250 kW / 310 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese

1400-1430 on 11795 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Burmese
1400-1430 on 12105 SAI 250 kW / 310 deg to SEAs Burmese
1400-1430 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese

1400-1500 on 11890 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Vietnamese
1400-1500 on 13655 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Mon, ex Daily
1400-1500 NF 13665 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Tue, ex 13655
1400-1500 on 13655 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Wed, ex Daily
1400-1500 NF 13665 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Thu, ex 13655
1400-1500 on 13655 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Fri, ex Daily
1400-1500 NF 13695 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Sat, ex 13655
1400-1500 NF 13640 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Sun, ex 13635, re-ex 13655
1400-1500 on 13870 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Vietnamese

1500-1600 on 5825 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 6020 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 7210 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 9440 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 9495 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 9940 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 9985 TIN 250 kW / 321 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 11720 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 11865 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 11945 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese

1600-1700 on 5830 DB 200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 7210 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 7310 IRA 250 kW / 025 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 9590 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 9725 DHA 250 kW / 045 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 9985 TIN 250 kW / 321 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 11545 SAI 100 kW / 310 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 11945 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese

1630-1730 on 9940 TIN 250 kW / 278 deg to SEAs Burmese

1700-1800 on 5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1700-1800 on 6020 TIN 250 kW / 296 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9720 IRA 250 kW / 049 deg to EaAs Korean

1800-1900 on 5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1800-1900 on 6020 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9720 IRA 250 kW / 049 deg to EaAs Korean

1900-2000 on 6020 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 6095 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 7415 TIN 250 kW / 317 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese

2000-2100 on 6020 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 6095 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 7415 TIN 250 kW / 317 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 7495 TIN 250 kW / 278 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese

2100-2200 on 6020 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 7460 U-B 100 kW / 128 deg to EaAs Korean
2100-2200 on 7495 TIN 250 kW / 278 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9690 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
2100-2200 on 9985 TIN 250 kW / 325 deg to EaAs Korean

2200-2300 on 5875 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan, ex TIN
2200-2300 on 7470 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on 9720 SAI 100 kW / 285 deg to EaAs Cantonese Mon, ex Daily
2200-2300 NF 9975 SAI 100 kW / 285 deg to EaAs Cantonese Tue, ex 9720
2200-2300 on 9720 SAI 100 kW / 285 deg to EaAs Cantonese Wed, ex Daily
2200-2300 NF 9975 SAI 100 kW / 285 deg to EaAs Cantonese Thu, ex 9720
2200-2300 on 9720 SAI 100 kW / 285 deg to EaAs Cantonese Fri, ex Daily
2200-2300 NF 9940 SAI 100 kW / 285 deg to EaAs Cantonese Sat, ex 9720
2200-2300 NF 9??? SAI 100 kW / 285 deg to EaAs Cantonese Sun, ex 9720
2200-2300 on 9835 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan

2230-2330 on 11850 IRA 250 kW / 073 deg to SEAs Khmer

2300-2400 on 6010 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 7470 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 7540 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 9585 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 9825 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 9875 SIT 100 kW / 079 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 11775 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Chinese

2330-2400 on 11695 TIN 250 kW / 270 deg to SEAs Vietnamese

No comments:

Post a Comment