Monday, October 3, 2016

Weak signal of Radio Australia, Oct.3

AUSTRALIA   Weak signal of Radio Australia, Oct.3:
0630-0700 on 17840 SHP 100 kW / 070 deg to EPac Tok Pisin Mon-Fri, ex 0730-0800
0630-0700 on 17840 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English Sat/Sun, ex 0730-0800
0800-0805 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs French Mon-Fri, ex 0900-0905
0800-0805 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English Sat/Sun, ex 0900-0905

No comments:

Post a Comment