Thursday, February 2, 2017

Good signal of Reach Beyond Australia, Feb.2

AUSTRALIA   Good signal of Reach Beyond Australia, Feb.2
1300-1400 on  9645 KNX 100 kW / 305 deg to SoAs English
1405-1435 on 11980 KNX 100 kW / 305 deg to SoAs English

No comments:

Post a Comment