Monday, April 6, 2020

Summer A-20 of Nippon no Kaze/Furusato no Kaze via ENC-DMS

U.K.(non)  Summer A-20 of Nippon/Furusato no Kaze via Encompass Digital Media Sces
Nippon no Kaze
1300-1330 on 9465 TSH 300 kW / 002 deg to NEAs Korean
1300-1330 on 9940 TSH 100 kW / 002 deg to NEAs Korean
1300-1330 on 11875 TAC 100 kW / 076 deg to NEAs Korean
1500-1530 on 7335 TSH 300 kW / 352 deg to NEAs Korean
1500-1530 on 9685 TSH 300 kW / 002 deg to NEAs Korean
1500-1530 on 11995 TAC 100 kW / 076 deg to NEAs Korean
1530-1600 on 7335 TSH 300 kW / 352 deg to NEAs Korean
1530-1600 on 9685 TSH 300 kW / 002 deg to NEAs Korean
1530-1600 on 11995 TAC 100 kW / 076 deg to NEAs Korean
1630-1700 on 7335 TSH 300 kW / 352 deg to NEAs Korean
Furusato no Kaze
1330-1400 on 9455 TSH 300 kW / 002 deg to NEAs Japanese
1330-1400 on 9705 TSH 300 kW / 002 deg to NEAs Japanese
1330-1400 on 11875 TAC 100 kW / 076 deg to NEAs Japanese
1405-1435 on 6070 YAM 300 kW / 280 deg to NEAs Japanese
1405-1435 on 6165 YAM 300 kW / 280 deg to NEAs Japanese
1430-1500 on 9450 TSH 300 kW / 352 deg to NEAs Japanese
1430-1500 on 9560 TSH 300 kW / 002 deg to NEAs Japanese
1430-1500 on 11995 TAC 100 kW / 076 deg to NEAs Japanese
1600-1630 on 7335 TSH 300 kW / 352 deg to NEAs Japanese
1600-1630 on 9470 TSH 300 kW / 002 deg to NEAs Japanese
1600-1630 on 11910 TAC 100 kW / 076 deg to NEAs Japanese
1700-1730 on 6155 TSH 300 kW / 352 deg to NEAs Japanese

No comments:

Post a Comment