Wednesday, February 5, 2014

B-13 schedule of Radio Free Asia

USA(non)  Winter B-13 shortwave schedule of Radio Free Asia:
0000-0030 on 9880 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Vietnamese Sun
0000-0030 on 9900 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Vietnamese Mon
0000-0030 on 9920 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Vietnamese Tue
0000-0030 on 9935 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Vietnamese Wed
0000-0030 on 9950 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Vietnamese Thu
0000-0030 on 9960 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Vietnamese Fri
0000-0030 on 9985 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Vietnamese Sat
0000-0030 on 11805 TIN 250 kW / 278 deg to SEAs Vietnamese
0000-0030 on 15170 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese

0000-0100 on 15690 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Lao

0030-0130 on 12115 IRA 250 kW / 057 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 15700 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 17835 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese

0100-0200 on 7480 DB 200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9480 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9645 DHA 250 kW / 045 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9690 DHA 250 kW / 050 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9670 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 11695 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 13735 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Sat
0100-0200 on 13755 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Fri
0100-0200 on 13765 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Thu
0100-0200 on 13795 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Wed
0100-0200 on 13810 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Tue
0100-0200 on 13830 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Mon
0100-0200 on 13840 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Sun
0100-0200 on 15105 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sun
0100-0200 on 15170 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Tue/Thu
0100-0200 on 15180 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Wed
0100-0200 on 15215 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Mon/Fri
0100-0200 on 15225 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sat
0100-0200 on 17730 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 17535 TIN 250 kW / 313 deg to CeAs Uyghur Sun
0100-0200 on 17565 TIN 250 kW / 313 deg to CeAs Uyghur Mon/Wed/Fri
0100-0200 on 17575 TIN 250 kW / 313 deg to CeAs Uyghur Tue/Thu
0100-0200 on 17585 TIN 250 kW / 313 deg to CeAs Uyghur Sat

0200-0300 on 9670 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 9920 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Tue/Thu
0200-0300 on 9930 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Mon/Wed/Fri
0200-0300 on 9940 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sat
0200-0300 on 9950 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sun
0200-0300 on 11695 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 15520 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 17730 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan

0300-0400 on 11980 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese Thu-Tue
0300-0400 on 11980 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese Wed
0300-0400 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0400-0500 on 11980 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese Thu-Tue
0400-0500 on 11980 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese Wed
0400-0500 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0500-0600 on 11980 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese Thu-Tue
0500-0600 on 11980 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese Wed
0500-0600 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0600-0700 on 11980 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese Thu-Tue
0600-0700 on 11980 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese Wed
0600-0700 on 15150 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 17515 DB 200 kW / 117 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 17675 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 21470 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Mon
0600-0700 on 21480 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Sun
0600-0700 on 21530 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Wed
0600-0700 on 21550 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Tue
0600-0700 on 21590 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Fri
0600-0700 on 21615 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Thu
0600-0700 on 21645 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Sat
0600-0700 on 21680 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

1000-1100 on 9690 SIT 100 kW / 079 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 15455 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Sat
1000-1100 on 15550 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Fri
1000-1100 on 15560 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Thu
1000-1100 on 15570 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Wed
1000-1100 on 15610 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Tue
1000-1100 on 15710 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Mon
1000-1100 on 15725 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Sun
1000-1100 on 17810 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Fri only

1100-1200 on 7470 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 9325 IRA 250 kW / 065 deg to SEAs Lao
1100-1200 on 9350 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 11520 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Tue/Thu
1100-1200 on 11540 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Sun
1100-1200 on 11560 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Mon/Wed/Fri
1100-1200 on 11600 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Sat
1100-1200 on 15120 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Lao
1100-1200 on 15375 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan

1200-1300 on 7470 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 9350 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 11520 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Sun
1200-1300 on 11530 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Mon
1200-1300 on 11540 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Tue
1200-1300 on 11560 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Wed
1200-1300 on 11570 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Thu
1200-1300 on 11590 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Fri
1200-1300 on 11990 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Sat
1200-1300 on 12050 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 15375 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan

1300-1400 on 7470 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 9350 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 11540 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Sat
1300-1400 on 11560 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Fri
1300-1400 on 11570 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Thu
1300-1400 on 11590 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Wed
1300-1400 on 11945 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Tue
1300-1400 on 12050 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 12130 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Mon
1300-1400 on 12155 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Sun
1300-1400 on 15375 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan

1230-1330 on 11795 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 12105 SAI 250 kW / 310 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 17735 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Khmer

1330-1400 on 11795 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 12105 SAI 250 kW / 310 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese

1400-1430 on 11795 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Burmese
1400-1430 on 12105 SAI 250 kW / 310 deg to SEAs Burmese

1400-1500 on 11540 IRA 250 kW / 073 deg to SEAs Vietnamese Tue/Thu
1400-1500 on 11545 IRA 250 kW / 073 deg to SEAs Vietnamese Sun
1400-1500 on 11555 IRA 250 kW / 073 deg to SEAs Vietnamese Mon/Wed/Fri
1400-1500 on 11570 IRA 250 kW / 073 deg to SEAs Vietnamese Sat
1400-1500 on 13635 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Sun
1400-1500 on 13655 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Mon/Wed/Fri
1400-1500 on 13665 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Tue/Thu
1400-1500 on 13675 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Sat
1400-1500 on 13735 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Vietnamese
1400-1500 on 15310 TIN 250 kW / 267 deg to SEAs Vietnamese

1500-1600 on 5825 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 6020 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 7210 IRK 250 kW / 125 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 9495 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 9790 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 9940 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sat/Sun
1500-1600 on 9955 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Tue/Thu
1500-1600 on 9990 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Mon/Wed/Fri
1500-1600 on 11585 TIN 250 kW / 321 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 11640 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 11865 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 11945 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese

1600-1700 on 5830 DB 200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 7210 IRK 250 kW / 125 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 7310 IRA 250 kW / 025 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 9725 DHA 250 kW / 045 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 9915 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 11545 SAI 100 kW / 310 deg to CeAs Uyghur Sun
1600-1700 on 11585 TIN 250 kW / 321 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 11615 SAI 100 kW / 310 deg to CeAs Uyghur Mon/Wed/Fri
1600-1700 on 11630 SAI 100 kW / 310 deg to CeAs Uyghur Tue/Thu
1600-1700 on 11660 SAI 100 kW / 310 deg to CeAs Uyghur Sat
1600-1700 on 11945 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese

1630-1730 on 9940 TIN 250 kW / 278 deg to SEAs Burmese

1700-1800 on 5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1700-1800 on 6020 TIN 250 kW / 296 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9720 IRA 250 kW / 049 deg to EaAs Korean

1800-1900 on 5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1800-1900 on 5865 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9720 IRA 250 kW / 049 deg to EaAs Korean

1900-2000 on 5865 TIN 250 kW / 317 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 6020 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 6095 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese

2000-2100 on 5865 TIN 250 kW / 317 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 6020 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 6095 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 7495 TIN 250 kW / 278 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese

2100-2200 on 6095 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 7460 U-B 100 kW / 128 deg to EaAs Korean
2100-2200 on 7495 TIN 250 kW / 278 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9385 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
2100-2200 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 11995 TIN 250 kW / 325 deg to EaAs Korean

2200-2300 on 5875 TIN 250 kW / 288 deg to CeAs Tibetan Sun
2200-2300 on 5885 TIN 250 kW / 288 deg to CeAs Tibetan Mon/Wed/Fri
2200-2300 on 5895 TIN 250 kW / 288 deg to CeAs Tibetan Tue/Thu
2200-2300 on 5905 TIN 250 kW / 288 deg to CeAs Tibetan Sat
2200-2300 on 7470 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on 9835 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on 9960 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Cantonese Sat
2200-2300 on 9975 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Cantonese Tue/Thu
2200-2300 on 9985 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Cantonese Mon/Wed/Fri
2200-2300 on 9995 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Cantonese Sun

2230-2330 on 11850 SAI 100 kW / 300 deg to SEAs Khmer

2300-2400 on 6010 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 7470 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 7525 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Sat
2300-2400 on 7540 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Fri
2300-2400 on 7555 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Thu
2300-2400 on 7565 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Wed
2300-2400 on 7575 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Tue
2300-2400 on 7585 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Mon
2300-2400 on 7595 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan Sun
2300-2400 on 9585 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 9825 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 9875 SIT 100 kW / 079 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 11775 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Chinese

2330-2400 on 11540 KWT 250 kW / 078 deg to SEAs Vietnamese Sat
2330-2400 on 11555 KWT 250 kW / 078 deg to SEAs Vietnamese Fri
2330-2400 on 11570 KWT 250 kW / 078 deg to SEAs Vietnamese Thu
2330-2400 on 11590 KWT 250 kW / 078 deg to SEAs Vietnamese Wed
2330-2400 on 11605 KWT 250 kW / 078 deg to SEAs Vietnamese Tue
2330-2400 on 11615 KWT 250 kW / 078 deg to SEAs Vietnamese Mon
2330-2400 on 11625 KWT 250 kW / 078 deg to SEAs Vietnamese Sun
2330-2400 on 11805 TIN 250 kW / 278 deg to SEAs Vietnamese
2330-2400 on 15165 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese Sun
2330-2400 on 15175 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese Mon
2330-2400 on 15190 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese Tue
2330-2400 on 15205 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese Wed
2330-2400 on 15560 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese Thu
2330-2400 on 15570 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese Fri
2330-2400 on 15590 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese Sat

No comments:

Post a Comment