Monday, April 28, 2014

Frequency changes of Radio Free Asia and Voice of America in Tibetan

USA (non)    Frequency changes of Radio Free Asia effective April 23:
0100-0200 NF 17685 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 17510
0100-0200 NF ..... TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 17510
0100-0200 NF ..... TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 17510
0100-0200 NF 17635 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 17510
0100-0200 NF 17685 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 17510
0100-0200 NF 17665 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 17510
0100-0200 NF 17700 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 17510

0200-0300 NF 21550 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 21540
0200-0300 NF ..... TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 21540
0200-0300 NF ..... TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 21540
0200-0300 NF 21585 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 21540
0200-0300 NF 21595 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 21540
0200-0300 NF 21610 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 21540
0200-0300 NF 21620 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 21540

0600-0700 NF 17635 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 17490
0600-0700 NF 17700 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 17490
0600-0700 NF 17635 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 17490
0600-0700 NF 17700 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 17490
0600-0700 NF 17635 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 17490
0600-0700 NF 17700 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 17490
0600-0700 NF 17700 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 17490

1000-1100 NF 21525 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 17495
1000-1100 NF ..... TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 17495
1000-1100 NF 18950 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 17495
1000-1100 NF 18960 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 17495
1000-1100 NF 21475 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 17495
1000-1100 NF 21465 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 17495
1000-1100 NF 21455 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 17495

1100-1200 NF 18930 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 17495
1100-1200 NF 18940 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 17495
1100-1200 NF 18950 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 17495
1100-1200 NF 18960 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 17495
1100-1200 NF 18980 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 17495
1100-1200 NF 18990 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 17495
1100-1200 NF 19010 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 17495

1200-1300 NF 18940 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 13795
1200-1300 NF 18950 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 13795
1200-1300 NF 18960 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 13795
1200-1300 NF 18980 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 13795
1200-1300 NF 18990 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 13795
1200-1300 NF 19000 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 13795
1200-1300 NF 18930 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 13795

1300-1400 NF 18930 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 13795
1300-1400 NF 18940 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 13795
1300-1400 NF 18950 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 13795
1300-1400 NF 18960 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 13795
1300-1400 NF 18980 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 13795
1300-1400 NF 18990 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 13795
1300-1400 NF 19010 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 13795

1500-1600 NF 13615 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 11580
1500-1600 NF 13735 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 11580
1500-1600 NF 13615 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 11580
1500-1600 NF 13735 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 11580
1500-1600 NF 13615 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 11580
1500-1600 NF 13735 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 11580
1500-1600 NF 13735 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 11580

2200-2300 NF ..... KWT 250 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Mon, ex  9815
2200-2300 NF ..... KWT 250 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Tue, ex  9815
2200-2300 NF 11965 KWT 250 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Wed, ex  9815
2200-2300 NF 11995 KWT 250 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Thu, ex  9815
2200-2300 NF 12035 KWT 250 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Fri, ex  9815
2200-2300 NF 12045 KWT 250 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Sat, ex  9815
2200-2300 NF 12125 KWT 250 kW / 080 deg to CeAs Tibetan Sun, ex  9815
..... subject to monitoring on April 28, 29 and 30


USA (non)   Frequency changes of Voice of America effective April 23:
0300-0400 NF 21600 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 21500
0300-0400 NF 21610 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 21500
0300-0400 NF 21620 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 21500
0300-0400 NF 21630 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 21500
0300-0400 NF 21640 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 21500
0300-0400 NF 21650 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 21500
0300-0400 NF 21660 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 21500

0400-0500 NF 21610 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 21530
0400-0500 NF 21620 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 21530
0400-0500 NF 21630 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 21530
0400-0500 NF 21640 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 21530
0400-0500 NF 21650 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 21530
0400-0500 NF 21660 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 21530
0400-0500 NF 21600 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 21530

0500-0600 NF 21620 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 21510
0500-0600 NF 21630 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 21510
0500-0600 NF 21640 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 21510
0500-0600 NF 21650 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 21510
0500-0600 NF 21660 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 21510
0500-0600 NF 21600 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 21510
0500-0600 NF 21610 PHT 250 kW / 315 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 21510

1400-1500 NF 17485 UDO 250 kW / 321 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 17740
1400-1500 NF 17515 UDO 250 kW / 321 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 17740
1400-1500 NF 17485 UDO 250 kW / 321 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 17740
1400-1500 NF 17515 UDO 250 kW / 321 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 17740
1400-1500 NF 17485 UDO 250 kW / 321 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 17740
1400-1500 NF 17515 UDO 250 kW / 321 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 17740
1400-1500 NF 17515 UDO 250 kW / 321 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 17740

1600-1700 NF 15495 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Mon, ex 15115
1600-1700 NF 15505 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Tue, ex 15115
1600-1700 NF 15495 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Wed, ex 15115
1600-1700 NF 15505 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Thu, ex 15115
1600-1700 NF 15495 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Fri, ex 15115
1600-1700 NF 15505 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Sat, ex 15115
1600-1700 NF 15505 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Sun, ex 15115

No comments:

Post a Comment