Thursday, April 25, 2013

A-13 of Radio Australia

AUSTRALIA  New A-13 SW schedule of Radio Australia:
0000-0030 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0000-0030 on 12005 SNG 100 kW / 340 deg to SEAs Burmese
0000-0030 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0000-0030 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0000-0030 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0000-0030 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0000-0030 on 19000 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0000-0030 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0000-0030 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

0030-0100 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0030-0100 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0030-0100 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0030-0100 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0030-0100 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0030-0100 on 19000 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0030-0100 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0030-0100 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

0100-0130 on 11780 SNG 100 kW / 340 deg to SEAs Burmese

0100-0200 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0100-0200 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0100-0200 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0100-0200 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0100-0200 on 15160 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0100-0200 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0100-0200 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0100-0200 on 19000 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

0200-0300 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0200-0300 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0200-0300 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0200-0300 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0200-0300 on 15160 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0200-0300 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0200-0300 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0200-0300 on 19000 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

0300-0315 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0300-0315 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac French Mon-Fri
0300-0315 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English Sat/Sun
0300-0315 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac French Mon-Fri
0300-0315 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English Sat/Sun
0300-0315 on 15160 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0300-0315 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0300-0315 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac French Mon-Fri
0300-0315 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English Sat/Sun
0300-0315 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0300-0315 on 21725 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English

0315-0400 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0315-0400 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0315-0400 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0315-0400 on 15160 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0315-0400 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0315-0400 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
0315-0400 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0315-0400 on 21725 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English

0400-0500 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0400-0500 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0400-0500 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0400-0500 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0400-0500 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
0400-0500 on 15160 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0400-0500 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0400-0500 on 17800 HBN 100 kW / 270 deg to SEAs English
0400-0500 on 21725 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English

0500-0530 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0500-0530 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0500-0530 on 13630 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0500-0530 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0500-0530 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0500-0530 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
0500-0530 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0500-0530 on 21725 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English

0530-0600 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0530-0600 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0530-0600 on 13630 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0530-0600 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0530-0600 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0530-0600 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
0530-0600 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0530-0600 on 21725 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English

0600-0700 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0600-0700 on 11945 SHP 100 kW / 100 deg to SPac English
0600-0700 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0600-0700 on 13630 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0600-0700 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0600-0700 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0600-0700 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0600-0700 on 21725 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English

0700-0800 on 7410 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0700-0800 on 9475 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
0700-0800 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0700-0800 on 9710 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
0700-0800 on 11945 SHP 100 kW / 100 deg to SPac English
0700-0800 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0700-0800 on 13630 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0700-0800 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English

0800-0900 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0800-0900 on 7410 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0800-0900 on 9475 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
0800-0900 on 9580 SHP 100 kW / 080 deg to EPac English
0800-0900 on 9710 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
0800-0900 on 11945 SHP 100 kW / 100 deg to SPac English
0800-0900 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0800-0900 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English

0900-1000 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac Pidgin
0900-1000 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac Pidgin
0900-1000 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac Pidgin, ex 6020
0900-1000 on 9475 SHP 100 kW / 030 deg to NPac Pidgin
0900-1000 on 9580 SHP 100 kW / 080 deg to EPac English
0900-1000 on 9710 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs Pidgin
0900-1000 on 11945 SHP 100 kW / 100 deg to SPac English
0900-1000 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac Pidgin

1000-1100 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac Pidgin Mon-Fri
1000-1100 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English Sat/Sun
1000-1100 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac Pidgin Mon-Fri
1000-1100 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English Sat/Sun
1000-1100 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac Pidgin Mon-Fri, ex 6020
1000-1100 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English Sat/Sun, ex 6020
1000-1100 on 9475 SHP 100 kW / 030 deg to NPac Pidgin Mon-Fri
1000-1100 on 9475 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English Sat/Sun
1000-1100 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1000-1100 on 9710 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs Pidgin Mon-Fri
1000-1100 on 9710 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English Sat/Sun
1000-1100 on 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945
1000-1100 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac Pidgin Mon-Fri
1000-1100 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English Sat/Sun

1100-1200 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
1100-1200 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
1100-1200 on 6140 SNG 100 kW / 013 deg to SEAs English
1100-1200 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 6020
1100-1200 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1100-1200 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1100-1200 on 11945 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1100-1200 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945
1100-1200 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English DRM

1200-1300 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English DRM
1200-1300 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
1200-1300 on 6140 SNG 100 kW / 013 deg to SEAs English
1200-1300 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 6020
1200-1300 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1200-1300 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1200-1300 on 11945 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1200-1300 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945

1300-1400 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1300-1400 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English DRM
1300-1400 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 6020
1300-1400 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1300-1400 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1300-1400 on 9965 HBN 100 kW / 318 deg to EaAs English
1300-1400 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945
1300-1400 NF 12085 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English, ex 11665

1400-1430 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1400-1430 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1400-1430 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1400-1430 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1400-1430 on 9965 HBN 100 kW / 318 deg to EaAs English
1400-1430 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945
1400-1430 NF 12085 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English, ex 11665

1430-1500 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1430-1500 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1430-1500 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1430-1500 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1430-1500 NF 11835 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English, ex 11665
1430-1500 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945

1500-1530 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1500-1530 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1500-1530 on 7240 SHP 100 kW / 040 deg to NPac English
1500-1530 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1500-1530 NF 11835 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English, ex 11665
1500-1530 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945

1530-1600 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1530-1600 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1530-1600 on 7240 SHP 100 kW / 040 deg to NPac English
1530-1600 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1530-1600 on 11660 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1530-1600 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

1600-1630 on 9540 SNG 100 kW / 340 deg to SEAs English

1600-1700 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1600-1700 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1600-1700 on 7240 SHP 100 kW / 040 deg to NPac English
1600-1700 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1600-1700 on 11660 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1600-1700 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

1700-1730 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1700-1730 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1700-1730 on 9500 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
1700-1730 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1700-1730 on 11660 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1700-1730 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

1730-1800 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1730-1800 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
1730-1800 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1730-1800 on 9500 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
1730-1800 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1730-1800 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

1800-1900 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
1800-1900 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1800-1900 on 9500 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
1800-1900 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1800-1900 on 9710 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1800-1900 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

1900-2000 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
1900-2000 on 9500 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
1900-2000 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1900-2000 on 9710 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1900-2000 on 11660 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
1900-2000 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

2000-2030 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
2000-2030 on 9500 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
2000-2030 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
2000-2030 on 11650 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
2000-2030 on 11660 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2000-2030 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2000-2030 on 15515 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

2030-2100 on 9500 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
2030-2100 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
2030-2100 on 11650 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
2030-2100 on 11660 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2030-2100 on 11695 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
2030-2100 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2030-2100 on 15515 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

2100-2200 on 9500 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
2100-2200 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
2100-2200 on 11650 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
2100-2200 on 11695 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
2100-2200 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2100-2200 on 13630 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2100-2200 on 15515 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English
2100-2200 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

2200-2300 NF 9610 DHA 250 kW / 105 deg to SEAs English
2200-2300 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
2200-2300 on 9855 DHA 250 kW / 090 deg to SEAs English
2200-2300 on 11695 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
2200-2300 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2200-2300 on 13630 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2200-2300 NF 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 15230
2200-2300 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
2200-2300 on 15515 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English
2200-2300 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

2300-2330 on 5955 DHA 250 kW / 085 deg to SEAs Burmese
2300-2330 NF 9610 DHA 250 kW / 105 deg to SEAs English
2300-2330 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
2300-2330 on 9855 DHA 250 kW / 090 deg to SEAs English
2300-2330 on 11695 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
2300-2330 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2300-2330 NF 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 15230
2300-2330 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
2300-2330 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English
2300-2330 on 19000 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2300-2330 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

2330-2400 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
2330-2400 on 9855 DHA 250 kW / 090 deg to SEAs English
2330-2400 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2330-2400 NF 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 15230
2330-2400 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
2330-2400 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
2330-2400 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English
2330-2400 on 19000 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2330-2400 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

No comments:

Post a Comment