Tuesday, May 21, 2013

DX RE MIX NEWS # 782

AUSTRALIA  A-13 SW schedule of Radio Australia:
0000-0030 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0000-0030 on 12005 SNG 100 kW / 340 deg to SEAs Indonesian
0000-0030 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0000-0030 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0000-0030 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0000-0030 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs Indonesian
0000-0030 on 19000 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0000-0030 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0000-0030 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

0030-0100 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0030-0100 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0030-0100 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0030-0100 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0030-0100 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0030-0100 on 19000 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0030-0100 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0030-0100 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

0100-0130 on 11780 SNG 100 kW / 340 deg to SEAs Burmese

0100-0200 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0100-0200 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0100-0200 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0100-0200 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0100-0200 on 15160 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0100-0200 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0100-0200 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0100-0200 on 19000 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

0200-0300 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0200-0300 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0200-0300 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0200-0300 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0200-0300 on 15160 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0200-0300 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0200-0300 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0200-0300 on 19000 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

0300-0315 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0300-0315 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0300-0315 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac French Mon-Fri
0300-0315 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English Sat/Sun
0300-0315 on 15160 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0300-0315 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0300-0315 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac French Mon-Fri
0300-0315 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English Sat/Sun
0300-0315 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0300-0315 on 21725 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English

0315-0400 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0315-0400 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0315-0400 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0315-0400 on 15160 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0315-0400 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0315-0400 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
0315-0400 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0315-0400 on 21725 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English

0400-0500 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0400-0500 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0400-0500 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0400-0500 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0400-0500 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
0400-0500 on 15160 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
0400-0500 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs Indonesian
0400-0500 on 17800 HBN 100 kW / 270 deg to SEAs Indonesian
0400-0500 on 21725 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English

0500-0530 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0500-0530 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0500-0530 on 13630 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0500-0530 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0500-0530 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0500-0530 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
0500-0530 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs Indonesian
0500-0530 on 21725 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English

0530-0600 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0530-0600 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0530-0600 on 13630 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0530-0600 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0530-0600 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0530-0600 on 15515 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
0530-0600 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0530-0600 on 21725 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English

0600-0700 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0600-0700 on 11945 SHP 100 kW / 100 deg to SPac English
0600-0700 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0600-0700 on 13630 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0600-0700 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0600-0700 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
0600-0700 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
0600-0700 on 21725 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English

0700-0800 on 7410 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0700-0800 on 9475 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
0700-0800 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0700-0800 on 9710 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
0700-0800 on 11945 SHP 100 kW / 100 deg to SPac English
0700-0800 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0700-0800 on 13630 SHP 100 kW / 050 deg to EPac English
0700-0800 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English

0800-0900 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
0800-0900 on 7410 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
0800-0900 on 9475 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
0800-0900 on 9580 SHP 100 kW / 080 deg to EPac English
0800-0900 on 9710 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
0800-0900 on 11945 SHP 100 kW / 100 deg to SPac English
0800-0900 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
0800-0900 on 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English

0900-1000 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac Pidgin
0900-1000 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac Pidgin
0900-1000 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac Pidgin, ex 6020
0900-1000 on 9475 SHP 100 kW / 030 deg to NPac Pidgin
0900-1000 on 9580 SHP 100 kW / 080 deg to EPac English
0900-1000 on 9710 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs Pidgin
0900-1000 on 11945 SHP 100 kW / 100 deg to SPac English
0900-1000 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac Pidgin

1000-1100 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac Pidgin Mon-Fri
1000-1100 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English Sat/Sun
1000-1100 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac Pidgin Mon-Fri
1000-1100 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English Sat/Sun
1000-1100 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac Pidgin Mon-Fri, ex 6020
1000-1100 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English Sat/Sun, ex 6020
1000-1100 on 9475 SHP 100 kW / 030 deg to NPac Pidgin Mon-Fri
1000-1100 on 9475 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English Sat/Sun
1000-1100 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1000-1100 on 9710 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs Pidgin Mon-Fri
1000-1100 on 9710 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English Sat/Sun
1000-1100 on 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945
1000-1100 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac Pidgin Mon-Fri
1000-1100 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English Sat/Sun

1100-1200 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
1100-1200 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
1100-1200 on 6140 SNG 100 kW / 013 deg to SEAs English
1100-1200 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 6020
1100-1200 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1100-1200 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1100-1200 on 11945 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1100-1200 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945
1100-1200 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English DRM

1200-1300 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English DRM
1200-1300 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
1200-1300 on 6140 SNG 100 kW / 013 deg to SEAs English
1200-1300 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 6020
1200-1300 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1200-1300 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1200-1300 on 11945 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1200-1300 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945

1300-1400 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1300-1400 on 5995 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English DRM
1300-1400 NF 6150 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 6020
1300-1400 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs Chinese
1300-1400 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1300-1400 on 9965 HBN 100 kW / 318 deg to EaAs Chinese
1300-1400 NF 11665 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs Chinese, ex 11660
1300-1400 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945

1400-1430 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1400-1430 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1400-1430 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs Chinese
1400-1430 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1400-1430 on 9965 HBN 100 kW / 318 deg to EaAs Chinese
1400-1430 NF 11665 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs Chinese, ex 11660
1400-1430 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945

1430-1500 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1430-1500 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1430-1500 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1430-1500 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1430-1500 NF 11665 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English, ex 11660
1430-1500 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945

1500-1530 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1500-1530 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1500-1530 on 7240 SHP 100 kW / 040 deg to NPac English
1500-1530 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1500-1530 NF 11665 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English, ex 11660
1500-1530 NF 12065 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English, ex 11945

1530-1600 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1530-1600 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1530-1600 on 7240 SHP 100 kW / 040 deg to NPac English
1530-1600 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1530-1600 on 11660 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1530-1600 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

1600-1630 on 9540 SNG 100 kW / 340 deg to SEAs English

1600-1700 on 5940 SHP 100 kW / 334 deg to SEAs English
1600-1700 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1600-1700 on 7240 SHP 100 kW / 040 deg to NPac English
1600-1700 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1600-1700 on 11660 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1600-1700 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

1700-1730 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1700-1730 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1700-1730 on 9500 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
1700-1730 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1700-1730 on 11660 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1700-1730 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

1730-1800 on 5995 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1730-1800 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
1730-1800 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1730-1800 on 9500 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
1730-1800 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1730-1800 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

1800-1900 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
1800-1900 on 9475 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
1800-1900 on 9500 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
1800-1900 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1800-1900 on 9710 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1800-1900 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

1900-2000 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
1900-2000 on 9500 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
1900-2000 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
1900-2000 on 9710 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
1900-2000 on 11660 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
1900-2000 on 11880 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

2000-2030 on 6080 SHP 100 kW / 005 deg to NPac English
2000-2030 on 9500 SHP 100 kW / 353 deg to EaAs English
2000-2030 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
2000-2030 on 11650 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
2000-2030 on 11660 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2000-2030 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2000-2030 on 15515 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

2030-2100 on 9500 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
2030-2100 on 9580 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English
2030-2100 on 11650 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
2030-2100 on 11660 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2030-2100 on 11695 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
2030-2100 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2030-2100 on 15515 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English

2100-2200 on 9500 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
2100-2200 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
2100-2200 on 11650 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English
2100-2200 on 11695 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
2100-2200 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2100-2200 on 13630 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2100-2200 on 15515 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English
2100-2200 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

2200-2300 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
2200-2300 on 9695 DHA 250 kW / 105 deg to SEAs Indonesian
2200-2300 on 9855 DHA 250 kW / 090 deg to SEAs English
2200-2300 on 11695 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs Indonesian
2200-2300 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2200-2300 on 13630 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2200-2300 NF 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 15230
2200-2300 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
2200-2300 on 15515 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English
2200-2300 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

2300-2330 on 5955 DHA 250 kW / 085 deg to SEAs Burmese
2300-2330 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
2300-2330 on 9695 DHA 250 kW / 105 deg to SEAs Indonesian
2300-2330 on 9855 DHA 250 kW / 090 deg to SEAs English
2300-2330 on 11695 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs Indonesian
2300-2330 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2300-2330 NF 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 15230
2300-2330 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
2300-2330 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English
2300-2330 on 19000 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2300-2330 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

2330-2400 on 9660 BRN 010 kW / 010 deg to NPac English
2330-2400 on 9855 DHA 250 kW / 090 deg to SEAs English
2330-2400 on 12080 BRN 010 kW / 080 deg to EPac English
2330-2400 NF 15240 SHP 100 kW / 030 deg to NPac English, ex 15230
2330-2400 on 15415 SHP 100 kW / 355 deg to EaAs English
2330-2400 on 17750 SHP 100 kW / 329 deg to SEAs English
2330-2400 on 17795 SHP 100 kW / 050 deg to NPac English
2330-2400 on 19000 SHP 100 kW / 065 deg to EPac English
2330-2400 on 21740 SHP 100 kW / 070 deg to EPac English

BULGARIA  Frequency change of Bible Voice Broadcasting from May 9:
1530-1730 NF 15750 SOF 100 kW / 126 deg to WeAs Farsi and cancelled:
1530-1730 on 7485 KCH 300 kW / 116 deg to WeAs test May 6-8 BABCOCK
1530-1730 on 15635 WOF 300 kW / 086 deg to WeAs test May 6-8 BABCOCK

BULGARIA  Test on May 17-19 from Kostinbrod-Arabic Broadcasting Service
2100-2230 on 9400 SOF 070 kW / 126 deg to N/ME Arabic Joyful News Radio

INDIA  Summer A-13 SW schedule of All India Radio:
0000-0045 on 7270 CNI 100 kW / non-dir to SoAs Tamil
0000-0045 on 9835 DEL 100 kW / 174 deg to SoAs Tamil
0000-0045 on 9910 ALG 250 kW / 132 deg to SEAs Tamil
0000-0045 on 11740 PAN 250 kW / 120 deg to SoAs Tamil
0000-0045 on 11985 DEL 250 kW / 174 deg to SoAs Tamil
0000-0045 on 13795 BGL 500 kW / 108 deg to SEAs Tamil

0015-0430 on 6155 ALG 250 kW / 282 deg to SEAs Urdu
0015-0430 on 7340 MUM 100 kW / 010 deg to SoAs Urdu
0015-0430 on 9595 DEL 250 kW / 334 deg to SoAs Urdu
0015-0430 on 11620 DEL 250 kW / 334 deg to SoAs Urdu

0045-0115 on 7270 CNI 100 kW / non-dir to SoAs Sinhala
0045-0115 on 11740 PAN 250 kW / 120 deg to SoAs Sinhala
0045-0115 on 11985 DEL 250 kW / 174 deg to SoAs Sinhala

0100-0200 on 5990 DEL 250 kW / 334 deg to SoAs Sindhi
0100-0200 on 7370 ALG 250 kW / 282 deg to SoAs Sindhi
0100-0200 on 9635 ALG 250 kW / 312 deg to SoAs Sindhi

0130-0230 on 7420 GUW 050 kW / 130 deg to SoAs Nepali
0130-0230 on 9810 ALG 250 kW / 065 deg to CeAs Nepali

0215-0300 on 9835 ALG 250 kW / 312 deg to WeAs Pashto
0215-0300 on 9910 ALG 250 kW / 282 deg to WeAs Pashto
0215-0300 on 11740 PAN 250 kW / 300 deg to WeAs Pashto
0215-0300 on 13695 BGL 500 kW / 300 deg to WeAs Kannada
0215-0300 on 15120 BGL 500 kW / 300 deg to WeAs Kannada

0300-0345 on 9835 ALG 250 kW / 312 deg to WeAs Dari
0300-0345 on 9910 ALG 250 kW / 282 deg to WeAs Dari
0300-0345 on 11740 PAN 250 kW / 300 deg to WeAs Dari

0315-0415 on 11840 DEL 250 kW / 282 deg to N/ME Hindi
0315-0415 on 13695 BGL 500 kW / 300 deg to WeAs Hindi
0315-0415 on 15120 BGL 500 kW / 240 deg to EaAf Hindi
0315-0415 on 15185 PAN 250 kW / 205 deg to EaAf Hindi

0330-0430 on 7420 HYD 050 kW / 125 deg to SoAs Bengali

0400-0430 on 11670 ALG 250 kW / 282 deg to WeAs Farsi
0400-0430 on 15210 PAN 250 kW / 300 deg to WeAs Farsi
0400-0430 on 15770 DEL 250 kW / 282 deg to WeAs Farsi

0415-0430 on 15120 BGL 500 kW / 240 deg to EaAf Gujarati
0415-0430 on 15185 PAN 250 kW / 205 deg to EaAf Gujarati

0430-0530 on 11670 ALG 250 kW / 282 deg to N/ME Arabic
0430-0530 on 15210 PAN 250 kW / 300 deg to N/ME Arabic
0430-0530 on 15770 DEL 250 kW / 282 deg to N/ME Arabic
0430-0530 on 15120 BGL 500 kW / 240 deg to EaAf Hindi
0430-0530 on 15185 PAN 250 kW / 205 deg to EaAf Hindi

0700-0800 on 7250 GKP 050 kW / 015 deg to SoAs Nepali
0700-0800 on 7420 GUW 050 kW / 130 deg to SoAs Nepali
0700-0800 on 9595 DEL 100 kW / 342 deg to SoAs Nepali
0700-0800 on 11850 DEL 100 kW / 102 deg to SoAs Nepali

0800-1100 on 7420 HYD 050 kW / 125 deg to SoAs Bengali

0830-1130 on 7250 GKP 050 kW / 015 deg to SoAs Urdu/Hindi/English
0830-1130 on 7340 MUM 100 kW / 010 deg to SoAs Urdu/Hindi/English
0830-1130 on 9595 DEL 100 kW / 342 deg to SoAs Urdu/Hindi/English
0830-1130 on 11620 DEL 250 kW / 334 deg to SoAs Urdu/Hindi/English

0845-0945 on 15770 ALG 250 kW / 132 deg to SEAs Indonesian
0845-0945 on 17510 DEL 250 kW / 132 deg to SEAs Indonesian
0845-0945 on 17875 BGL 500 kW / 120 deg to SEAs Indonesian

1000-1100 on 7270 CNI 100 kW / non-dir to SoAs English
1000-1100 on 13605 BGL 500 kW / 058 deg to EaAs English
1000-1100 on 13695 BGL 500 kW / 120 deg to SEAs English
1000-1100 on 15030 ALG 250 kW / 060 deg to EaAs English
1000-1100 on 15410 BGL 500 kW / 060 deg to EaAs English
1000-1100 on 17510 DEL 250 kW / 132 deg to SEAs English
1000-1100 on 17895 ALG 250 kW / 132 deg to SEAs English

1115-1200 on 11670 BGL 500 kW / 060 deg to SEAs Thai
1115-1200 on 13645 DEL 250 kW / 132 deg to SEAs Thai
1115-1200 on 15410 PAN 250 kW / 120 deg to SEAs Thai

1115-1215 on 7270 CNI 100 kW / non-dir to SoAs Tamil
1115-1215 on 9810 PAN 250 kW / 120 deg to SoAs Tamil
1115-1215 on 13695 BGL 500 kW / 108 deg to SEAs Tamil
1115-1215 on 15050 DEL 250 kW / 174 deg to SoAs Tamil
1115-1215 on 15770 ALG 250 kW / 132 deg to SEAs Tamil
1115-1215 on 17510 DEL 250 kW / 174 deg to SoAs Tamil

1145-1315 on 11840 ALG 250 kW / 065 deg to EaAs Chinese
1145-1315 on 13605 BGL 500 kW / 058 deg to EaAs Chinese
1145-1315 on 15795 BGL 500 kW / 035 deg to EaAs Chinese

1215-1245 on 9810 PAN 250 kW / 120 deg to SoAs Telugu
1215-1245 on 13695 BGL 500 kW / 108 deg to SEAs Telugu
1215-1245 on 15770 ALG 250 kW / 132 deg to SEAs Telugu

1215-1315 on 11710 DEL 050 kW / 102 deg to SoAs Burmese
1215-1315 on 15040 DEL 100 kW / 102 deg to SoAs Burmese

1215-1330 on 7420 GUW 050 kW / 130 deg to SoAs Tibetan
1215-1330 on 9575 BGL 500 kW / 038 deg to CeAs Tibetan
1215-1330 on 11775 PAN 250 kW / 025 deg to CeAs Tibetan

1230-1500 on 6165 DEL 250 kW / 334 deg to SoAs Sindhi
1230-1500 on 7340 MUM 100 kW / 010 deg to SoAs Sindhi
1230-1500 on 9620 ALG 250 kW / 282 deg to WeAs Sindhi

1300-1500 on 7270 CNI 100 kW / non-dir to SoAs Sinhala
1300-1500 on 9820 PAN 250 kW / 120 deg to SoAs Sinhala

1315-1415 on 9910 DEL 250 kW / 282 deg to WeAs Dari
1315-1415 on 11670 BGL 500 kW / 300 deg to WeAs Dari

1330-1430 on 7420 GUW 050 kW / 130 deg to SoAs Nepali
1330-1430 on 11775 PAN 250 kW / 025 deg to CeAs Nepali

1330-1500 on 9690 BGL 500 kW / 090 deg to SEAs English
1330-1500 on 11620 DEL 250 kW / 132 deg to SEAs English
1330-1500 on 13710 BGL 500 kW / 120 deg to SEAs English

1415-1515 on 9910 DEL 250 kW / 282 deg to WeAs Pashto
1415-1515 on 11670 BGL 500 kW / 300 deg to WeAs Pashto

1430-1930 on 6045 DEL 250 kW / 334 deg to SoAs Urdu

1445-1515 on 7420 GUW 050 kW / 130 deg to SoAs Bengali

1500-1600 on 6165 DEL 250 kW / 334 deg to SoAs Baluchi
1500-1600 on 7340 MUM 100 kW / 010 deg to SoAs Baluchi
1500-1600 on 9620 ALG 250 kW / 282 deg to WeAs Baluchi

1515-1600 on 11620 DEL 250 kW / 245 deg to EaAf Gujarati
1515-1600 on 13640 BGL 500 kW / 240 deg to EaAf Gujarati
1515-1600 on 15175 PAN 250 kW / 205 deg to EaAf Gujarati

1515-1615 on 9950 DEL 250 kW / 245 deg to EaAf Swahili
1515-1615 on 13605 BGL 500 kW / 240 deg to EaAf Swahili
1515-1615 on 17670 DEL 250 kW / 245 deg to EaAf Swahili

1515-1545 on 9910 DEL 250 kW / 282 deg to WeAs English
1515-1545 on 11670 BGL 500 kW / 300 deg to WeAs English

1600-1730 on 7420 GUW 050 kW / 130 deg to SoAs Bengali

1600-1930 on 6155 BGL 500 kW / 060 deg to EaAs Urdu

1615-1715 on 9595 BGL 500 kW / 325 deg to EaEu Russian

1615-1730 on 7250 PAN 250 kW / 300 deg to WeAs Hindi
1615-1730 on 9445 DEL 250 kW / 282 deg to WeAs Hindi
1615-1730 on 9950 DEL 250 kW / 245 deg to EaAf Hindi
1615-1730 on 12025 PAN 250 kW / 300 deg to WeAs Hindi
1615-1730 on 13605 BGL 500 kW / 240 deg to EaAf Hindi
1615-1730 on 17670 DEL 250 kW / 245 deg to EaAf Hindi

1615-1730 on 9620 ALG 250 kW / 282 deg to WeAs Farsi
1615-1730 on 11710 PAN 250 kW / 300 deg to WeAs Farsi
1615-1730 on 13640 BGL 500 kW / 300 deg to WeAs Farsi

1730-1830 on 7250 PAN 250 kW / 300 deg to WeAs Malayalam
1730-1830 on 12025 PAN 250 kW / 300 deg to WeAs Malayalam

1730-1945 on 9620 ALG 250 kW / 282 deg to N/ME Arabic
1730-1945 on 11710 PAN 250 kW / 300 deg to N/ME Arabic
1730-1945 on 13640 BGL 500 kW / 300 deg to N/ME Arabic

1745-1945 on 7550 BGL 500 kW / 320 deg to WeEu English
1745-1945 on 9445 ALG 250 kW / 282 deg to NEAf English
1745-1945 on 11580 DEL 250 kW / 282 deg to NoAf English
1745-1945 on 11670 BGL 500 kW / 320 deg to WeEu English
1745-1945 on 11935 MUM 100 kW / 250 deg to CEAf English
1745-1945 on 13695 BGL 500 kW / 240 deg to EaAf English
1745-1945 on 17670 DEL 250 kW / 245 deg to EaAf English

1945-2030 on 9620 ALG 250 kW / 282 deg to NWAf French
1945-2030 on 11710 DEL 250 kW / 282 deg to NWAf French
1945-2030 on 13640 BGL 500 kW / 300 deg to NWAf French

1945-2045 on 7550 BGL 500 kW / 320 deg to WeEu Hindi
1945-2045 on 11670 BGL 500 kW / 320 deg to WeEu Hindi

2045-2230 on 7550 BGL 500 kW / 320 deg to WeEu English
2045-2230 on 9445 BGL 500 kW / 325 deg to WeEu English
2045-2230 on 9910 ALG 250 kW / 132 deg to SEAs English
2045-2230 on 11620 BGL 500 kW / 120 deg to SEAs English
2045-2230 on 11670 BGL 500 kW / 320 deg to WeEu English
2045-2230 NF 12025 PAN 250 kW / 120 deg to SEAs English, ex 11740 on May 20

2245-0045 on 9690 BGL 500 kW / 090 deg to SEAs English
2245-0045 on 9705 PAN 250 kW / 120 deg to SEAs English
2245-0045 on 11710 ALG 250 kW / 132 deg to SEAs English
2245-0045 on 13605 BGL 500 kW / 058 deg to EaAs English

2300-2400 on 9910 ALG 250 kW / 132 deg to SEAs Hindi
2300-2400 on 11740 PAN 250 kW / 120 deg to SEAs Hindi
2300-2400 on 13795 BGL 500 kW / 108 deg to SEAs Hindi
DRM transmissions:
0130-0230 on 11715 DEL 100 kW / 124 deg to CeAs Nepali
0315-0415 on 17715 DEL 100 kW / 245 deg to EaAf Hindi
0415-0430 on 17715 DEL 100 kW / 245 deg to EaAf Gujarati
0430-0530 on 17715 DEL 100 kW / 245 deg to EaAf Hindi
1300-1500 on 15050 DEL 100 kW / 174 deg to SoAs Sinhala
1615-1715 on 15140 ALG 100 kW / 312 deg to EaEu Russian
1745-1945 on 9950 ALG 100 kW / 312 deg to WeEu English
1945-2045 on 9950 ALG 100 kW / 312 deg to WeEu Hindi
2045-2230 on 9950 ALG 100 kW / 312 deg to WeEu English
2245-0045 on 11645 DEL 100 kW / 065 deg to EaAs English

JAPAN(non)  Frequency changes of JSR Shiokaze Sea Breeze from May 15:
1330-1430 NF 6135#YAM 100 kW / 280 deg to KRE, ex 6020 Japanese Mon/Wed/Thu
Chinese/Korean Tue; English Fri; Korean/Japanese Sat and Japanese/Korean Sun
2000-2100 NF 5965*YAM 100 kW / 280 deg to KRE, ex 6075 Japanese Mon/Wed/Thu
Chinese/Korean Tue; English Fri; Korean/Japanese Sat and Japanese/Korean Sun
# co-ch Radio Taiwan International in Chinese
* co-ch RTM Klasik Nasional FM in Malaysian on 5964.7

NEW ZEALAND  More changes of Radio New Zealand International in English:
0651-0758 on 11725 RAN 050 kW / 000 deg AM All Pacific
0651-0758 NF 9890 RAN 025 kW / 000 deg DRM All Pacific, ex 11675
1651-1750 on 9700 RAN 100 kW / 035 deg AM Cook Isl,Samoa,Tonga
1651-1750 NF 7330 RAN 035 kW / 035 deg DRM Cook Isl,Samoa,Tonga, ex 6135.

TUNIS  New A-13 schedule of Radio TV Tunisia, only two morning broadcasts:
0457-0557 on 7275 SFA 500 kW / 340 deg to WeEu Arabic, ex 0357-0627
0657-0757 on 7335 SFA 500 kW / 265 deg to NoAf Arabic, ex 0557-0807
0257-0507 on 17735 SFA 250 kW / 100 deg to N/ME Arabic, cancelled
1557-2007 on 17735 SFA 250 kW / 100 deg to N/ME Arabic, cancelled
1657-2127 on 7225 SFA 500 kW / 340 deg to WeEu Arabic, cancelled
1857-2307 on 7345 SFA 500 kW / 265 deg to NoAf Arabic, cancelled

U.K.(non)  Frequency changes of BBC from May 13:
1400-1500 NF 9705 SLA 250 kW / 035 deg to WeAs Dari, ex 9810 to avoid CNR1
1500-1600 NF 9705 SNG 250 kW / 315 deg to WeAs Pashto,x 9810 to avoid CNR1

USA(non)  More and more frequency changes of IBB:
Voice of America
1630-1700 NF 11905 NAU 250 kW / 150 deg to SDN English Mon-Fri, ex 9490
1630-1700 NF 15720 GB 250 kW / 094 deg to CSAf Portuguese Fri, ex 15115
1700-1800 NF 15720 GB 250 kW / 094 deg to CSAf Portuguese, ex 15115
1800-1830 NF 15720 IRA 250 kW / 255 deg to CSAf Portuguese Mon-Fri, x 15115
2000-2030 NF 6005 SAO 100 kW / 100 deg to CeAf French, ex 6065

Radio Free Asia
0500-0600 NF 21650 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese Mon, ex 21470
0500-0600 NF 21660 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese Tue, ex 21480
0500-0600 NF 21670 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese Wed, ex 21490
0500-0600 NF 21680 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese Thu, ex 21510
0500-0600 NF 21690 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese Fri, ex 21530
0500-0600 NF 21700 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese Sat, ex 21550
0500-0600 NF 21710 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese Sun, ex 21540

Radio Liberty
1500-1600 NF 15630 ISS 250 kW / 090 deg to CeAs Tajik, ex 15180 from May 20
1500-1600 NF 15180 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Turkmen,x 15525 from May 20

No comments:

Post a Comment