Saturday, January 23, 2016

Test transmissions of Deutsche Welle via Trincomalee

GERMANY(non)   Test transmissions of Deutsche Welle via Trincomalee
1322-1330 on 17715 TRM 250 kW / 335 deg to WeAs Pashto on Jan.25-27
1422-1430 on 17715 TRM 250 kW / 335 deg to WeAs Pashto on Jan.25-27

No comments:

Post a Comment