Thursday, April 21, 2016

Reception of Shiokaze Sea Breeze, April 21

JAPAN(non)   Reception of Shiokaze Sea Breeze, April 21
1300-1400 on  5935 YAM 300 kW / 280 deg to NEAs English Thu
1405-1435 on  5935 YAM 300 kW / 280 deg to NEAs Japanese Daily
1600-1700 on  5915 YAM 300 kW / 280 deg to NEAs English Thu

No comments:

Post a Comment