Saturday, April 1, 2017

Radio Free Asia

USA(non)  Summer A-17 shortwave schedule of Radio Free Asia:
0000-0100 on 15690 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Lao
0030-0130 on 15700 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 17830 TIN 250 kW / 287 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 17845 SAI 250 kW / 270 deg to SEAs Burmese

0100-0200 on 9350 DB 200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9680 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 9370 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 9780 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 11640 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 11705 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 11945 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 13765 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 15580 TIN 250 kW / 305 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 17685 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Mon
0100-0200 on 17635 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Tue
0100-0200 on 17685 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Wed
0100-0200 on 17635 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Thu
0100-0200 on 17685 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Fri
0100-0200 on 17665 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sat
0100-0200 on 17700 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sun

0200-0300 on 9370 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 11705 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 11745 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 13765 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 21550 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Mon
0200-0300 on 21560 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Tue
0200-0300 on 21575 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Wed
0200-0300 on 21585 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Thu
0200-0300 on 21595 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Fri
0200-0300 on 21610 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sat
0200-0300 on 21620 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sun

0300-0400 on 13790 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 15665 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 17520 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 17665 TIN 250 kW / 295 deg to EaAs Chinese

0400-0500 on 13790 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 15615 TIN 250 kW / 295 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 17520 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 21505 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0500-0600 on 13790 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 15615 TIN 250 kW / 295 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 17520 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 21690 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0600-0700 on 13790 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 15615 TIN 250 kW / 295 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 15720 DB 200 kW / 117 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 17520 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 17635 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Mon
0600-0700 on 17750 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Tue
0600-0700 on 17635 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Wed
0600-0700 on 17750 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Thu
0600-0700 on 17635 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Fri
0600-0700 on 17750 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sat
0600-0700 on 17750 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sun
0600-0700 on 17810 TIN 250 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 21540 TIN 250 kW / 297 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 21690 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan

1000-1100 on 13800 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 15330 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 21550 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Mon
1000-1100 on 21560 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Tue
1000-1100 on 21525 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Wed
1000-1100 on 21565 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Thu
1000-1100 on 21495 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Fri
1000-1100 on 21485 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sat
1000-1100 on 21475 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sun

1100-1200 on 13830 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 15195 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Lao
1100-1200 on 15265 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 15745 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 18930 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Mon
1100-1200 on 18980 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Tue
1100-1200 on 18990 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Wed
1100-1200 on 19000 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Thu
1100-1200 on 18980 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Fri
1100-1200 on 18990 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sat
1100-1200 on 19010 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sun

1200-1300 on 11540 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 13830 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 15265 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 15745 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 18980 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Mon
1200-1300 on 18990 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Tue
1200-1300 on 19000 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Wed
1200-1300 on 18980 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Thu
1200-1300 on 18990 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Fri
1200-1300 on 19000 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sat
1200-1300 on 18930 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sun

1230-1330 on 7530 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 11805 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 9700 TIN 250 kW / 287 deg to SEAs Khmer
1230-1330 on 12140 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Khmer
1230-1330 on 13630 DHA 250 kW / 085 deg to SEAs Burmese

1300-1400 on 11540 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 13830 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 15275 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 15745 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 18930 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Mon
1300-1400 on 18980 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Tue
1300-1400 on 18990 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Wed
1300-1400 on 19000 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Thu
1300-1400 on 18980 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Fri
1300-1400 on 18990 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sat
1300-1400 on 19010 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sun

1330-1400 on 7530 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 11805 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 12140 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Burmese

1400-1430 on 7530 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1400-1430 on 11805 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Burmese
1430-1500 on 7520 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Khmer
1430-1500 on 12140 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Khmer

1400-1500 on 9950 TIN 250 kW / 270 deg to SEAs Vietnamese
1400-1500 on 11890 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Vietnamese
1400-1500 on 13755 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Mon
1400-1500 on 13740 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Tue
1400-1500 on 13755 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Wed
1400-1500 on 13740 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Thu
1400-1500 on 13755 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Fri
1400-1500 on 13640 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Sat
1400-1500 on 13820 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Sun

1500-1600 on 9355 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 9455 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 11870 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 13790 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Mon
1500-1600 on 13745 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Tue
1500-1600 on 13790 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Wed
1500-1600 on 13745 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Thu
1500-1600 on 13790 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Fri
1500-1600 on 13745 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sat
1500-1600 on 13745 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan Sun
1500-1600 on 13675 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 15430 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese

1500-1700 on 5830 TIN 250 kW / 325 deg to EaAs Korean
1500-1700 on 7455 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
1500-1700 on 11850 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean

1600-1700 on 9355 DB 200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 9555 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 9910 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 11610 TIN 250 kW / 295 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 11670 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 13570 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 13675 DB 250 kW / 095 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 13775 LAM 100 kW / 068 deg to CeAs Uyghur

1700-1800 on 9355 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9965 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9990 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
1700-1800 on 11985 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean

1800-1900 on 9355 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9965 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9990 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
1800-1900 on 11560 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 11830 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean

1900-2000 on 9355 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 9745 KWT 250 kw / 070 deg to EaAs Chinese

2000-2100 on 6080 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 9355 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 9745 KWT 250 kw / 070 deg to EaAs Chinese

2100-2200 on 7435 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9540 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
2100-2200 on 9685 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 11945 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Korean
2100-2200 on 11960 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean

2200-2300 on 7505 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on 9370 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on 7460 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Mon
2200-2300 on 7470 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Tue
2200-2300 on 7520 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Wed
2200-2300 on 9655 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Thu
2200-2300 on 7465 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Fri
2200-2300 on 9920 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sat
2200-2300 on 7520 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan Sun
2230-2330 on 13740 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Khmer
2230-2330 on 15275 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Khmer

2300-2400 on 6075 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 9535 KWT 250 kW / 080 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 9555 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 9875 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 11785 TIN 250 kW / 319 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 15570 TIN 250 kW / 321 deg to EaAs Chinese

No comments:

Post a Comment