Tuesday, June 20, 2017

China National Radio-1 Jamming vs.Xi Wang Zhi Sheng, June 20

CHINA vs.TAIWAN   China National Radio-1 Jamming vs.Xi Wang Zhi Sheng, June 20
1229&1259 on 15800 unknown kW / unknown to EaAs Chinese China National Radio-1
0000-1700 on 15800 UNID .1 kW / non-dir to EaAs Chinese SOH Xi Wang Zhi Sheng:
https://www.youtube.com/watch?v=wn0ZSiYZ4LM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RBbSvlt6DDk&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment