Tuesday, October 31, 2017

Radio Free Asia

USA(non)  Winter B-17 shortwave schedule of Radio Free Asia:
0000-0100 on 13685 SAI 250 kW / 270 deg to SEAs Lao
0030-0130 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 15700 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 17510 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese

0100-0200 on 7480 DB 200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9450 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 9670 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 9700 KWT 250 kW / 055 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 11895 DB 200 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 11950 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 13705 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 13795 SAI 250 kW / 300 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 15270 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 17540 TIN 250 kW / 309 deg to CeAs Uyghur

0200-0300 on 9455 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 9670 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 11895 DB 200 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 11950 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 17525 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan

0300-0400 on 11980 DB 200 kW / 110 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 15340 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 17660 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese

0400-0700 on 11980 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
0400-0700 on 15340 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0400-0700 on 17660 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese

0600-0700 on 17675 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 17815 DB 200 kW / 117 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 21480 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 21680 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan

1000-1100 on 9690 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 15665 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 17830 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan

1100-1200 on 9315 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 11550 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 13685 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Lao
1100-1200 on 15745 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan

1200-1300 on 9315 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 11555 TIN 250 kW / 288 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 12055 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 15375 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 15745 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan

1230-1330 on 9325 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Khmer
1230-1330 on 11750 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Khmer
1230-1330 on 11795 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 12105 TIN 250 kW / 297 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 13735 DHA 250 kW / 085 deg to SEAs Burmese

1300-1400 on 9315 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 12050 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 13650 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 15375 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 15745 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan

1330-1400 on 11795 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 12105 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese

1400-1430 on 11795 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Burmese
1400-1430 on 12105 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1430-1500 on 9720 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Khmer
1430-1500 on 11750 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Khmer

1400-1500 on 11850 SAI 250 kW / 270 deg to SEAs Vietnamese
1400-1500 on 13810 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Mon
1400-1500 on 13610 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Tue
1400-1500 on 13810 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Wed
1400-1500 on 13610 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Thu
1400-1500 on 13810 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Fri
1400-1500 on 13675 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Sat
1400-1500 on 13645 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Sun
1400-1500 on 13735 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese

1500-1600 on 5885 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 7540 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 9315 TIN 250 kW / 288 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 9790 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 9915 TIN 125 kW / 329 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 9985 TIN 250 kW / 325 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 11660 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 11765 KWT 100 kW / 070 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 11805 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan

1600-1700 on 5885 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 6120 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 7545 DB 200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 7565 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 9455 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 9760 UDO 250 kW / 319 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 9915 TIN 125 kW / 329 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 9985 TIN 250 kW / 325 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 11720 TIN 250 kW / 313 deg to CeAs Uyghur

1700-1800 on 5885 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1700-1800 on 7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9860 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on 9985 TIN 125 kW / 329 deg to EaAs Korean

1800-1900 on 5885 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1800-1900 on 7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9860 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on 9985 TIN 125 kW / 329 deg to EaAs Korean

1900-2000 on 5890 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 7475 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 9860 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese

2000-2100 on 5890 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 7300 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 7475 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 9590 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese

2100-2200 on 7475 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 7485 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
2100-2200 on 9410 TIN 250 kW / 295 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9455 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9860 TIN 125 kW / 329 deg to EaAs Korean
2100-2200 on 9985 TIN 250 kW / 325 deg to EaAs Korean

2200-2300 on 7470 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on 7480 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on 9890 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
2230-2330 on 11850 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Khmer
2230-2330 on 15275 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Khmer

2300-2400 on 5970 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 7470 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 7540 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 9535 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 9860 TIN 250 kW / 295 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 9900 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 11775 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Chinese

No comments:

Post a Comment