Sunday, April 11, 2021

USAGM Radio Free Asia

 

USA(non)  Winter B-20 shortwave schedule of Radio Free Asia:
0000-0100 on 9910 KWT 250 kW / 090 deg to SEAs Lao
0030-0130 on 7435 DHA 250 kW / 090 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 7510 DB 200 kW / 125 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 9510 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese

0100-0200 on 7580 DB 200 kW / 060 deg to CeAs Uighur
0100-0200 on 9450 SAI 100 kW / 310 deg to CeAs Uighur
0100-0200 on 9670 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 9700 KWT 250 kW / 055 deg to CeAs Uighur
0100-0200 on 11530 TIN 250 kW / 313 deg to CeAs Uighur
0100-0200 on 11895 DB 200 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 11950 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 12065 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uighur
0100-0200 on 13795 SAI 100 kW / 300 deg to CeAs Tibetan

0200-0300 on 9455 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 9670 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 11895 SAI 100 kW / 300 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 11950 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 12010 TIN 250 kW / 289 deg to CeAs Tibetan

0300-0400 on 11980 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 15340 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 17660 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese

0400-0500 on 11980 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 15340 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 17660 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese

0500-0600 on 11980 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 15340 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 17660 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 21700 TIN 250 kW / 296 deg to EaAs Chinese

0600-0700 on 11980 DB 200 kW / 110 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 15255 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 15340 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 15665 DB 200 kW / 117 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 17660 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 17675 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 21480 TIN 250 kW / 296 deg to CeAs Tibetan

1000-1100 on 9690 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 15665 TIN 250 kW / 289 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 17830 TIN 250 kW / 280 deg to CeAs Tibetan Mon
1000-1100 on 17580 TIN 250 kW / 280 deg to CeAs Tibetan Tue
1000-1100 on 17815 TIN 250 kW / 280 deg to CeAs Tibetan Wed
1000-1100 on 17820 TIN 250 kW / 280 deg to CeAs Tibetan Thu
1000-1100 on 17840 TIN 250 kW / 280 deg to CeAs Tibetan Fri
1000-1100 on 17660 TIN 250 kW / 280 deg to CeAs Tibetan Sat
1000-1100 on 17730 TIN 250 kW / 280 deg to CeAs Tibetan Sun

1100-1200 on 9315 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 12050 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 13685 TIN 250 kW / 272 deg to SEAs Lao
1100-1200 on 15745 TIN 250 kW / 289 deg to CeAs Tibetan

1200-1300 on 9315 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 12050 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1200-1230 on 11935 TIN 250 kW / 280 deg to CeAs Tibetan
1230-1300 on 11935 SAI 100 kW / 310 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 13830 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
1200-1230 on 15745 TIN 250 kW / 289 deg to CeAs Tibetan

1230-1330 on 9390 SAI 100 kW / 310 deg to SEAs Khmer
1230-1330 on 11795 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 15120 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 15135 DHA 250 kW / 090 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 15155 TIN 250 kW / 272 deg to SEAs Khmer

1300-1400 on 9315 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 11855 SAI 100 kW / 310 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 13650 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 13830 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 15745 DB 200 kW / 110 deg to CeAs Tibetan

1330-1400 on 11795 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 12055 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 13740 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1400-1430 on 11795 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Burmese
1400-1430 on 12055 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese

1400-1500 on 9390 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Cantonese
1430-1500 on 9335 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Khmer
1430-1500 on 11750 TIN 250 kW / 272 deg to SEAs Khmer

1500-1600 on 5965 DB 200 kW / 125 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 7420 DB 250 kW / 110 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 7665 DB 250 kW / 110 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 9315 DB 200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 9790 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on 11765 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese Mon
1500-1600 on 11725 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese Tue
1500-1600 on 11765 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese Wed
1500-1600 on 11725 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese Thu
1500-1600 on 11765 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese Fri
1500-1600 on 11590 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese Sat
1500-1600 on 11590 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese Sun
1500-1600 on 11805 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 12125 TIN 250 kW / 296 deg to EaAs Tibetan

1500-1700 on 9985 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Korean
1500-1700 on 11520 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
1500-1700 on 11550 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Korean

1600-1700 on 5965 DB 200 kW / 125 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 7415 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 7545 DB 200 kW / 060 deg to CeAs Uighur
1600-1700 on 7565 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uighur
1600-1700 on 7665 DB 250 kW / 110 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 9455 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Mon
1600-1700 on 9720 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Tue
1600-1700 on 9455 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Wed
1600-1700 on 9720 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Thu
1600-1700 on 9455 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Fri
1600-1700 on 9905 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Sat
1600-1700 on 9905 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Sun
1600-1700 on 11590 TIN 250 kW / 296 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 11800 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uighur Mon
1600-1700 on 11775 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uighur Tue
1600-1700 on 11805 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uighur Wed
1600-1700 on 11780 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uighur Thu
1600-1700 on 11885 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uighur Fri
1600-1700 on 11890 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uighur Sat
1600-1700 on 11775 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uighur Sun

1700-1900 on 9860 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1700-1900 on 9985 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Korean
1700-1900 on 11550 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Korean
1700-1900 on 11590 TIN 250 kW / 296 deg to EaAs Chinese

1900-2000 on 5890 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 7520 KWT 250 kW / 078 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 9455 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on 9860 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese

2000-2100 on 5890 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 7520 KWT 250 kW / 078 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 9410 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on 11520 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese

2100-2200 on 7520 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9410 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9455 KWT 250 kW / 078 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 9940 TIN 100 kW / 329 deg to EaAs Korean
2100-2200 on 9985 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Korean
2100-2200 on 11945 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Korean

2200-2300 on 7470 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on 7480 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on 9790 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
2230-2330 on 9390 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Khmer
2230-2330 on 11850 TIN 250 kW / 272 deg to SEAs Khmer

2300-2400 on 5970 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 7470 DB 250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 7540 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 9535 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 9860 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 11520 TIN 250 kW / 313 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 11775 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese

No comments:

Post a Comment