Tuesday, April 30, 2013

A-13 of Voice of Indonesia

INDONESIA  Summer A-13 schedule of Voice of Indonesia:
1000-1100 on 9526vJAK 250 kW / 135 deg to AUS English
1100-1200 on 9526vJAK 250 kW / 010 deg to EaAs Chinese
1200-1300 on 9526vJAK 250 kW / 010 deg to EaAs Japanese
1300-1400 on 9526vJAK 250 kW / 010 deg to EaAs English
1400-1500 on 9526vJAK 250 kW / 010 deg to EaAs Indonesian
1500-1600 on 9526vJAK 250 kW / 010 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to N/ME Arabic
1700-1800 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to WeEu Spanish
1800-1900 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to WeEu German
1900-2000 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to WeEu English
2000-2100 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to WeEu French
2100-2200 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to WeEu Japanese, irreg.
2200-2300 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to WeEu German, irreg.

No comments:

Post a Comment